نام پدر : رضا
سال تولد : 1325
محل تولد : الیگودرز

حوزه انتخابیه : تهران (تهران)
تعداد آراء : 274,339 درصد آراء : 30.50