نام پدر : احمد
سال تولد : 1333
محل تولد : کازرون

حوزه انتخابیه : فارس (کازرون)
تعداد آراء : 83,070 درصد آراء : 44.50
حوزه انتخابیه : فارس (کازرون)
تعداد آراء : 83,070 درصد آراء : 44.50