نام پدر : سلطانعلی
سال تولد : 1334

حوزه انتخابیه : چهار محال بختیاری (اردل )
تعداد آراء : 97,963 درصد آراء : 34.10
حوزه انتخابیه : چهار محال بختیاری (اردل  / فارسان / کیار )
تعداد آراء : 97,963 درصد آراء : 34.10
حوزه انتخابیه : چهار محال بختیاری (اردل )
تعداد آراء : 97,963 درصد آراء : 34.10