نام پدر : بیوک
سال تولد : 1336
محل تولد : تبریز

حوزه انتخابیه : آذربایجان شرقی (تبریز)
تعداد آراء : 308,485 درصد آراء : 40.10