نام پدر : محمدعلی
سال تولد : 1328
محل تولد : اصفهان

حوزه انتخابیه : تهران (تهران)
تعداد آراء : 1,429,909 درصد آراء : 31.30
حوزه انتخابیه : اصفهان (اصفهان)
تعداد آراء : 1,429,909 درصد آراء : 31.30