نام پدر : اکبر
سال تولد : 1341
محل تولد : قم

حوزه انتخابیه : تهران (تهران)
تعداد آراء : 2,444,415 درصد آراء : 34.80