نام پدر : غلامرضا
سال تولد : 1314
محل تولد : نجف آباد

حوزه انتخابیه : تهران (تهران)
تعداد آراء : 1,251,160 درصد آراء : 49.00