نام پدر : احمد
سال تولد : 1294
محل تولد : همدان

حوزه انتخابیه : تهران (تهران)
تعداد آراء : 1,251,160 درصد آراء : 42.30