نام پدر : سیدعلی‌اصغر
سال تولد : 1319
محل تولد : کرمانشاه

حوزه انتخابیه : کرمانشاه (کرمانشاه)
تعداد آراء : 97,089
حوزه انتخابیه : کرمانشاه (کرمانشاه)
تعداد آراء : 97,089
حوزه انتخابیه : کرمانشاه (کرمانشاه)
تعداد آراء : 97,089