نام پدر : محمد باقر
سال تولد : 1320
محل تولد : تهران

حوزه انتخابیه : تهران (تهران)
تعداد آراء : 1,251,160 درصد آراء : 39.10