نام پدر : سیدمحمد
سال تولد : 1336

حوزه انتخابیه : لرستان (جاپلق / درود)
تعداد آراء : 60,342 درصد آراء : 56.30