نام پدر : حسن
سال تولد : 1304
محل تولد : آشتیان

حوزه انتخابیه : مرکزی (آشتیان / تفرش)
تعداد آراء : 32,389 درصد آراء : 64.70