نام پدر : عبدالرحمن
سال تولد : 1323
محل تولد : بهشهر

حوزه انتخابیه : مازندران (بهشهر)
تعداد آراء : 68,979 درصد آراء : 53.70