نام پدر : یعقوب
سال تولد : 1308

حوزه انتخابیه : خوزستان (بندرماهشهر)
تعداد آراء : 27,743 درصد آراء : 64.80