نام پدر : احمد
سال تولد : 1331
محل تولد : طالقان

حوزه انتخابیه : مازندران (تنکابن / رامسر)
تعداد آراء : 52,890 درصد آراء : 62.30