نام پدر : سیدمصطفی
سال تولد : 1332
محل تولد : اصفهان

حوزه انتخابیه : اصفهان (اصفهان)
تعداد آراء : 381,600 درصد آراء : 70.10