نام پدر : میرزاعلی
سال تولد : 1332
محل تولد : خدابنده

حوزه انتخابیه : زنجان (خدابنده)
تعداد آراء : 33,520 درصد آراء : 73.50
حوزه انتخابیه : زنجان (خدابنده)
تعداد آراء : 33,520 درصد آراء : 73.50