نام پدر : سیدعبادالله
سال تولد : 1318

حوزه انتخابیه : بوشهر (دشتستان)
تعداد آراء : 32,715 درصد آراء : 53.50