نام پدر : فرج اله
سال تولد : 1316


حوزه انتخابیه : مازندران (بابل)
تعداد آراء : 67,993 درصد آراء : 50.70