نام پدر : عبدالحسین
سال تولد : 1315
محل تولد : شیراز

حوزه انتخابیه : فارس (شیراز)
تعداد آراء : 190,206 درصد آراء : 62.70