نام پدر : سیدعلی‌نقی
سال تولد : 1313
محل تولد : خرم‌آباد

حوزه انتخابیه : لرستان (خرم‌آباد)
تعداد آراء : 35,519 درصد آراء : 58.80