نام پدر : غلامحسین
سال تولد : 1328
محل تولد : داراب

حوزه انتخابیه : فارس (داراب)
تعداد آراء : 41,409 درصد آراء : 62.00