نام پدر : محمدباقر
سال تولد : 1327

حوزه انتخابیه : اصفهان (سمیرم)
تعداد آراء : 42,162 درصد آراء : 58.30