نام پدر : محمد
سال تولد : 1302

حوزه انتخابیه : لرستان (ازنا / دورود)
تعداد آراء : 26,150 درصد آراء : 55.40