نام پدر : سیدعلی
سال تولد : 1296
محل تولد : قزوین

حوزه انتخابیه : زنجان (قزوین)
تعداد آراء : 100,718 درصد آراء : 53.40