نام پدر : یدالله
سال تولد : 1331
محل تولد : تهران

حوزه انتخابیه : اصفهان (نائین)
تعداد آراء : 20,423 درصد آراء : 69.20