نام پدر : آقانور
سال تولد : 1333
محل تولد : اراک

حوزه انتخابیه : فارس (شیراز)
تعداد آراء : 153,727 درصد آراء : 79.80