نام پدر : حیدر
سال تولد : 1321
محل تولد : بابل

حوزه انتخابیه : مازندران (بابلسر / بندپی)
تعداد آراء : 44,904 درصد آراء : 56.80