نام پدر : قاسم
سال تولد : 1320

حوزه انتخابیه : مازندران ()
تعداد آراء : 17,062 درصد آراء : 73.60