نام پدر : سیدمحمد
سال تولد : 1329
محل تولد : شادگان

حوزه انتخابیه : خوزستان (خرمشهر / شادگان)
تعداد آراء : 40,022 درصد آراء : 40.90