حوزه انتخابیه : تهران (تهران)
توضیحات : معاون وزارت اموزش و پرورش شد.