حوزه انتخابیه : خوزستان (اندیمشک / شوش)
توضیحات : -
حوزه انتخابیه : خوزستان (اندیمشک / شوش)
توضیحات : -
حوزه انتخابیه : خوزستان (اهواز)
توضیحات : -
حوزه انتخابیه : خوزستان (خرمشهر)
توضیحات : -