حوزه انتخابیه : آذربایجان غربی (ارومیه)
توضیحات : استعفاد داد و کرسی معطل ماند.
حوزه انتخابیه : آذربایجان غربی (ارومیه)
توضیحات : -
حوزه انتخابیه : آذربایجان غربی (ارومیه)
توضیحات : -