حوزه انتخابیه : تهران (شهرری)
توضیحات : در جلسه 2.ا مورخ 7/8/ا22ا خورشیدی استعفا کرد و کرسی معطل ماند.
حوزه انتخابیه : تهران (شهرری)
توضیحات : -
حوزه انتخابیه : تهران (شهرری)
توضیحات : -
حوزه انتخابیه : تهران (شهرری)
توضیحات : -