آقای محمدجواد کولیوند سال تولد : 1346
محل تولد : تویسرکانسوابق و فعالیت ها :
- مدیر کل اموال، ساختمان و پشتیبانی وزارت امور خارجه
- تحصیلات :
- کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی
-دانشجوی دوره دکتری


حوزه انتخابیه : البرز (کرج)
تعداد آراء : 143,434 درصد آراء : 25.88

عضویت در کمیسیون

سال سوم : رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور سال دوم : رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور سال اول : رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور
حوزه انتخابیه : البرز (کرج)
تعداد آراء : 165,063 درصد آراء : 34.02

عضویت در کمیسیون

سال چهارم : نایب رئیس اول کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور سال سوم : نایب رئیس اول کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور سال دوم : نایب رئیس اول کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور سال اول : عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور