جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره مسلسل عنوان تاریخ انتشار
15091 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح الحاق یک تبصره به ماده (353) قانون آیین دادرسی کیفری درخصوص اجرای علنی دادرسی درباره جرائم اقتصادی» 1395/08/01
15090 بررسی وضعیت 9 دوره قانونگذاری مجلس شورای اسلامی در حوزه فرهنگ 1395/08/01
13632-3 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح بازنشسته کردن کسانی که در سن بازنشستگی بوده و هنوز حق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر پرداخت می نمایند» (اعاده شده از شورای نگهبان) 1395/08/01
13632-3 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح بازنشسته کردن کسانی که در سن بازنشستگی بوده و هنوز حق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر پرداخت می نمایند» (اعاده شده از شورای نگهبان) 1395/08/01
15089 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح استفساریه قانون نحوه پرداخت عیدی کارکنان دولت و نحوه تسری آن به کارگران شاغل و مشمولان قانون کار در دستگاههای اجرائی» 1395/07/28
15088 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح استفساریه قانون اصلاح بند (ی) تبصره (2) قانون بودجه سال 1394 کل کشور و بند (هـ) تبصره (1) قانون بودجه سال 1395 کل کشور» 1395/07/28
15087 اظهارنظر کارشناسی درباره: « طرح اصلاح بند (هـ) تبصره (1) قانون بودجه سال 1395 کل کشور» 1395/07/28
15086 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح ادغام سازمان های آب منطقه ای و آب و فاضلاب روستایی با آب و فاضلاب شهری» 1395/07/28
15085 «لایحه احکام مورد نیاز اجرای برنامـه ششـم تـوسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1395-1399) ـ ویرایش جدید» (ارزیابی بخش های پیشرو از منظر رشد، اشتغال، انرژی و محیط زیست) 1395/07/28
15083 برنامه ریزی و سیاستگذاری کشورها در حمایت از بنگاه های کوچک و متوسط 1. آلمان 1395/07/28