جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره مسلسل عنوان تاریخ انتشار
16417 کاربرد فکتورینگ در تأمین مالی بنگاه ها و معرفی شیوه های تأمین مالی مبتنی بر قرارداد 1398/02/10
16410 حدود اختیارات شرکت ملی گاز ایران با بررسی تجربه نروژ و روسیه 1398/02/10
16416 مجموعه مطالعات منطقه ای و آمایش سرزمین در ایران (5): نحوه مواجهه با تدوین سند آمایش سرزمین در شرایط کنونی 1398/02/09
16414 گزارش فراتحلیل (4) چالش های حمل و نقل هوایی 1398/02/09
16413 گزارش فراتحلیل (3) چالش های حمل ونقل حوزه دریایی 1398/02/09
16415 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح تعویق واگذاری شرکت های دولتی دارای طرح های تثبیت و توسعه» 1398/02/08
16412 گزارش فراتحلیل (2) چالش های حمل ونقل حوزه ریلی 1398/02/08
16411 گزارش فراتحلیل (1) حمل و نقل جاده ای 1398/02/08
16409 سیاستگذاری هوشمندانه شهرداری ها برای فروشندگان کم سرمایه و دســتفروشان گزارش نظارتی ماده (16) قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار 1398/02/08
16408 ارزیابی جایگاه ایران در شاخص بین المللی حقوق مالکیت در سال 2018 (با تمرکز بر نهادها و هزینه مبادله) 1398/02/08