اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران» 1.کلیات طرح

توضیحات
فایل : 15168.pdf 15168.pdf
دفاتر : مطالعات اقتصادی

برچسب ها

فارسی : بانکداری جمهوری اسلامی ایران، حاکمیت شرکتی، ربا، نظارت، نظام بانکی، نرخ سود، شورای فقهی

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای موسی شهبازی غیاثی /
ناظر علمی : آقای صمد عزیزنژاد /
اظهارنظر کننده : آقای سیدمحمدرضا سیدنورانی / آقای احمد شعبانی /
ویراستار تخصصی : آقای سید محسن علوی منش /