اظهارنظر کارشناسی درباره: گزارش کمیسیون تلفیق در مورد لایحه برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (قسمت دوم ـ مواد 49 تا 78)

توضیحات
فایل : 15191-4.pdf 15191-4.pdf
دفاتر : مطالعات اقتصادی

برچسب ها

فارسی : برنامه ششم توسعه

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای ایمان تهرانی / آقای ذبیح اله طلوعی / آقای احمد خدادادی / آقای محمدرضا فارسیان / آقای یوسف زراعت کیش / آقای علی اخوان بهبهانی / آقای حسین هرورانی / آقای امید شریفی / آقای سعید غلامی باغی / آقای سینا کلهر / آقای علی اصغر شالبافیان / آقای صادق ستاری فرد / آقای فرید دهقانی / آقای محمدتقی فیاضی / آقای سیدمحمدهادی سبحانیان / آقای ناصر یارمحمدیان / آقای فریدون اسعدی / آقای ایرج مهرآزما / آقای هاشم خویی / خانم شیما فلاحی / آقای علی اعظمی / آقای حسن پوراسماعیل / آقای علی اصغر اژدری / خانم فاطمه میرجلیلی / آقای حسن امجدیان / آقای علی عبدالأحد / آقای محمد برزگر خسروی / آقای صمد عزیزنژاد / آقای موسی شهبازی غیاثی /
ناظر علمی : آقای محمد قاسمی / آقای ایروان مسعودی اصل / آقای محمد حسن معادی رودسری /
متقاضی : هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی /