اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران» 2 . مقایسه طرح با قوانین و مقررات موجود

توضیحات
فایل : 15168-1.pdf 15168-1.pdf
دفاتر : مطالعات اقتصادی

برچسب ها

فارسی : طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران، لایحه بانکداری، قانون عملیات بانکی بدون ربا، قانونی پولی و بانکی

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای موسی شهبازی غیاثی / آقای سیدکمال حسینی /
همکاران : آقای حامد سروریان / آقای سیدمهدی بنی طبا /
ناظر علمی : آقای صمد عزیزنژاد /
متقاضی : محمدرضا پورابراهیمی داورانی دهم، کرمان (راور / کرمان)