تحلیل بخش حقیقی اقتصاد ایران 6. عملکرد نه ماهه و برآورد رشد اقتصادی سال 1395

توضیحات
فایل : 15332.pdf 15332.pdf
دفاتر : مطالعات اقتصادی

برچسب ها

فارسی : اقتصاد ایران، نفت، ساختمان، خدمات، صنعت، رشد اقتصادی، بخش حقیقی، کشاورزی

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای سیدهادی موسوی نیک / آقای محمدرضا عبداللهی / آقای موسی خوشکلام خسروشاهی /
ناظر علمی : آقای محمد قاسمی ششده /
متقاضی : معاونت پژوهش های اقتصادی /