آشنایی با فناوری راهبردی زنجیره بلوکی و کاربردهای آن

توضیحات
فایل : 15341.pdf 15341.pdf
دفاتر : مطالعات فناوری های نوین

برچسب ها

فارسی : زنجیره بلوکی، بیتکوین، اقتصاد دیجیتالی، امضای دیجیتالی، قراردادهای هوشمند، زنجیره قالب، زنجیره بستک، بلاک چین، اقتصاد توزیع شده، بانکداری نوین، دفاتر اسناد رسمی توزیع شده، ذخیره سازی غیرمتمرکز، زیرساخت امنیتی بدون کلید، اینترنت اشیای غیر متمرکز

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای ابوالقاسم رجبی / آقای روح الله فریور /
ناظر علمی : آقای مهدی فقیهی /
مدیر مطالعه : آقای حسن پوراسماعیل /
اظهارنظر کننده : آقای شعبان الهی /
متقاضی : معاونت پژوهش های زیر بنایی و امور تولیدی /
ویراستار تخصصی : خانم طاهره سیدمحمد /