مقایسه صادرات گاز به روش خط لوله و ال.ان.جی

توضیحات
فایل : 15397.pdf 15397.pdf
دفاتر : مطالعات انرژی ، صنعت و معدن

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای حبیب اله ظفریان /
همکاران : آقای جواد سلیمان پور /
مدیر مطالعه : آقای فریدون اسعدی /
ناظر علمی : آقای حسین افشین /
متقاضی : معاونت پژوهش های زیر بنایی و امور تولیدی /