گزارش نظارتی درباره اجرای قوانین مربوط به محیط کسب وکار 3. شناسایی قوانین و مقررات مخل کسب وکار (عملکرد کمیته ماده (76) قانون برنامه پنجم توسعه)

توضیحات
فایل : 15421.pdf 15421.pdf
دفاتر : مطالعات اقتصادی

برچسب ها

فارسی : قانون دست و پا گیر، محیط کسب و کار، قانونگذاری، حمایت از تولید، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، قوانین مخل تولید، مقررات زدایی، بخش خصوصی

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای احمد مرکز مالمیری /
ناظر علمی : آقای سیدامیر سیاح / آقای محمد قاسمی /
متقاضی : معاونت پژوهش های اقتصادی /
ویراستار تخصصی : آقای سیدعلی روحانی /