آینده پژوهی روسیه

توضیحات
فایل : 15425.pdf 15425.pdf
دفاتر : مطالعات بنیادین حکومتی

برچسب ها

فارسی : آینده پژوهی، روسیه، نظامی گری، امنیت، تهدید، اقتصاد، برنامه ریزی، محیط داخلی، محیط خارجی

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای جهانگیر کرمی /
همکاران : آقای کامران هوشیار /
ناظر علمی : آقای سید یونس ادیانی /
متقاضی : ریاست مرکز /
ویراستار ادبی : خانم پرند فیاضی /