بررسی عملکرد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در دولت یازدهم

توضیحات
فایل : 15507.pdf 15507.pdf
دفاتر : مطالعات فناوری های نوین

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای حسن پوراسماعیل / آقای عباس پورخصالیان / آقای محمدامین فصیحی / آقای ابوالقاسم رجبی /
همکاران : خانم فاطمه علوی / آقای علی اعظمی /
مدیر مطالعه : آقای مهدی فقیهی /
ناظر علمی : آقای حسین افشین / آقای مهدی فقیهی /
متقاضی : معاونت پژوهش های زیر بنایی و امور تولیدی /