الزامات سیاستگذاری اشتغال در فناوری اطلاعات و ارتباطات: سیاست های منابع انسانی ایران و کشورهای منتخب

توضیحات
فایل : 15527.pdf 15527.pdf
دفاتر : مطالعات فناوری های نوین

برچسب ها

فارسی : اشتغال در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات، دوره های کارآموزی کدنویسی، صنعت نسل چهار، کار منعطف، دورکاری، دوره راه اندازی کدنویسی، نرخ اشتغال متخصصان فناوری اطلاعات از کل اشتغال، کارآفرینی کودکان و نوجوانان، تأثیر منفی فناوری اطلاعات بر اشتغال

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای ابوالقاسم رجبی /
ناظر علمی : آقای حسین افشین / آقای مهدی فقیهی /
مدیر مطالعه : آقای حسن پوراسماعیل /
متقاضی : معاونت پژوهش های زیر بنایی و امور تولیدی /
ویراستار تخصصی : خانم طاهره سیدمحمد /