شناسایی وظایف دستگاه های اجرایی در برنامه ششم توسعه (ویرایش اول)

توضیحات
فایل : 15540.pdf 15540.pdf
دفاتر : مطالعات اقتصادی

برچسب ها

فارسی : برنامه ششم توسعه، دستگاه های مسئول

نقش ها

تهیه و تدوین : خانم زهرا ذاکری / آقای سید محسن علوی منش /
همکاران : آقای مهدی رزم آهنگ /
ناظر علمی : آقای سیداحسان خاندوزی /
متقاضی : محمد خدابخشی دهم، لرستان (الیگودرز)
اظهارنظر کننده : دفتر مطالعات فرهنگی /