اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح تنظیم برخی از مقررات مالی ، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش»

توضیحات
فایل : 15543.pdf 15543.pdf
دفاتر : مطالعات اقتصاد بخش عمومی، مطالعات فرهنگی، مطالعات حقوقی ، مطالعات اجتماعی