طراحی یک مدل کلان سنجی برای اقتصاد ایران 2. عوامل مؤثر بر سرمایه گذاری بخش خصوصی

توضیحات
فایل : 15539.pdf 15539.pdf
دفاتر : مطالعات اقتصادی

برچسب ها

فارسی : سرمایه گذاری، رشد اقتصادی، بهره وری، ساختمان، ماشین آلات، بخش خصوصی، بخش عمومی، دولت، مدلسازی، اقتصادسنجی

نقش ها

تهیه و تدوین : خانم شعله باقری پرمهر /
همکاران : خانم حانیه زیادلو /
ناظر علمی : آقای سعید مشیری / آقای سیدهادی موسوی نیک /
متقاضی : معاونت پژوهش های اقتصادی /